Dokumentacja przetargowa – Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ul. Szpitalna w Żninie

Uwaga: Termin składania ofert został przedłużony do 31.01.2018r. do godz. 12:00

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

na wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA 4 KONDYGNACJI BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 32 W ŻNINIE

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA 4 KONDYGNACJI BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 32 W ŻNINIE” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Firma zaprasza do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych.

Nazwy i kody przedmiotu Zamówienia według CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33100000-1 Urządzenia medyczne

34928200-0 Ogrodzenia

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233250-6 Roboty drogowe w zakresie nawierzchni

45233300-8 Roboty drogowe w zakresie parkingów

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45262520-2 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych oraz anten

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-0 Instalacja solarna

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Bezspoinowe systemy dociepleń

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50721000-5 Obsługa instalacji grzewczych

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

51410000-9 Usługi instalowania sprzętu medycznego

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zapytania jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z niezbędna infrastrukturą na 4 kondygnacji budynku zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie.

Szczegółowy wykaz robót i zadań zawarty jest w załączonych dokumentach.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami tj.:

Zał.1_Strona tytułowa i spis treści

Zał.2_Zapytanie ofertowe

Zał.3_Wzór formularza oferty

Zał.4_Wzór umowy roboty budowlane

Zał.5_Wykaz personelu technicznego proponowanego przez Oferenta

Zał.6_Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego

Zał.7_Zestawienie Elementów Prac Projektowych i Robót Budowlanych

Zał.8_Program Funkcjonalno-Użytkowy

 

Dodatkowe dokumenty:

Informacja o obowiązkowej wizji lokalnej

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły

Opis ZOL

Koncepcja funkcjonalna

Przekrój budynku

Elewacje: wschodnia, zachodnia, północna, południowa

Kondygnacje (rzuty): niski parter, wysoki parter, I piętro, II piętro, III piętro

Kondygnacje (koncepcje): niski parter, wysoki parter, II piętro, III piętro

2 313 odwiedzin