Badania Naukowe

Aktualne projekty badawcze

1.Badanie funkcji poznawczych, emocjonalnych i motorycznych u osób chorych na schizofrenię.

Cele badania:

 • Ocena funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i motorycznego osób leczonych szpitalnie z powodu schizofrenii
 • Ocena wpływu zaburzeń jąder podkorowych, zwłaszcza prążkowia, na percepcję dźwięków oraz sprawność grafo-motoryczną

2.Badanie rozdzielczości czasowej i częstotliwości słuchu oraz sprawności grafomotorycznej u osób leczonych szpitalnie z powodu uzależnienia od alkoholu.

Cel badania:

Badanie ma odpowiedzieć na pytanie czy u osób leczonych szpitalnie z powodu uzależnienia od alkoholu dochodzi do zaburzeń w rozdzielczości czasowej lub/i częstotliwościowej słuchu oraz sprawności grafo-motorycznej i jaki ma to związek z funkcjonowaniem jąder podkorowych – zwłaszcza prążkowia brzusznego.

3. Funkcjonowanie poznawcze i psychomotoryczne osób z bólem przewlekłym nowotworowym i nienowotworowym leczonych lekami przeciwbólowymi z II i III stopnia drabiny analgetycznej WHO.

Cele badania:

 • Ocena sprawności procesów poznawczych pacjentów funkcjonowania psychomotorycznego u pacjentów z bólem przewlekłym przed i po wprowadzeniu terapii analgetykami opioidowymi z II i III szczebla drabiny analgetycznej WHO
 • Porównanie wpływu leków nieopioidowych i opioidowych na procesy poznawcze i psychomotoryczne pacjentów z bólem przewlekłym nowotworowym i nienowotworowym

4. Badania neuropsychiatryczne, neurofizjologiczne i psychoakustyczne u osób uzależnionych od opioidów.

Cele badania:

 • Ocena funkcji wybranych funkcji poznawczych, motorycznych i emocjonalnych osób uzależnionych od opioidów
 • Adaptacja i wytworzenie narzędzi psychofizjologicznych, neurofizjologicznych, neuropsychologicznych umożliwiających ocenę podatności na uzależnienia oraz diagnostykę uzależnień
 • Poszukiwanie markerów neurofizjologicznych i neuropsychologicznych uzależnień

5. Badanie funkcji poznawczych, rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej słuchu, sprawności grafomotorycznej oraz ruchu gałek ocznych u osób z otępieniem typu alzheimerowskiego w stopniu lekkim i średnim.

Cele badania:

 • Przeprowadzenie badań pozwoli na zbadanie czy u osób z rozpoznanym prawdopodobnym otępieniem typu alzheimerowskiego dochodzi do zaburzeń w rozdzielczości czasowej lub/i częstotliwościowej słuchu oraz sprawności grafo-motorycznej. Umożliwi także ocenę zaburzeń poznawczych oraz porównanie tych funkcji z osobami bez objawów otępienia.
 • Zaplanowane badanie osób z otępieniem typu Alzheimerowskiego za pomocą nie tylko testów neuropsychologicznych, ale także psychoakustycznych oraz psychomotorycznych umożliwi uzyskanie bardziej szczegółowego, wieloaspektowego obrazu choroby Alzheimera. Pozwoli to także na bardziej obiektywną ocenę zaawansowania choroby, dotychczas mierzonego jedynie za pomocą mniej czułych skal klinicznych.

6. Ocena wpływu propofolu i sevofluranu stosowanych w podtrzymywaniu znieczulenia do zabiegów pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego na funkcje poznawcze, emocjonalne i motoryczne we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Cele badania:

 • Ocena wpływu znieczulenia propofolem i sevofluranem na sprawność funkcji poznawczych, emocjonalnych i motorycznych u pacjentów w okresie pooperacyjnym po zabiegach w obrębie twarzoczaszki i szyi.
 • Porównanie wpływu propofolu i sevofluranu na sprawność procesów poznawczych, emocjonalnych i motorycznych u pacjentów w okresie pooperacyjnym.
 • Porównanie wpływu propofolu i sevofluranu na stabilność krążenia podczas znieczulenia.
 • wpływ znieczulenia w zależności od całkowitej dawki anestetyków stosowanych do znieczulenia przy monitorowaniu głębokości znieczulenia.
 • Ocena porównawcza wpływu niektórych parametrów mierzonych podczas znieczulenia na sprawność funkcji poznawczych.

Badania do prac magisterskich/licencjackich/doktorskich/inne

Istnieje możliwość prowadzenia prac badawczych przez studentów w porozumieniu z kierownikiem Działu Badań Naukowych i Edukacji.

Projekty badawcze realizowane w ramach grantów

„Ocena wybranych funkcji psychicznych i somatycznych u osób uzależnionych od opiatów w programie leczenia substytucyjnego jako wsparcie racjonalizowania procesu terapeutycznego.”

Grant Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt zakończony.

„Badanie rozdzielczości czasowej i częstotliwościowej słuchu oraz sprawności grafomotorycznej u osób uzależnionych od opiatów – badania ilościowe i jakościowe.”

Grant Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt zakończy się w październiku 2011 roku.

Badanie satysfakcji pacjentów i opiekunów

W Domu Sue Ryder od 2005 roku przeprowadzane są badania satysfakcji pacjentów i ich opiekunów, które wskazują na poziom jakości świadczonych usług. Od roku 2009 również przeprowadzane jest badanie satysfakcji pracowników Domu Sue Ryder.

1 723 odwiedzin