Badania kliniczne Działu Badań Naukowych i Edukacji

Badania kliniczne prowadzone w ramach Działu Badań Naukowych i Edukacji

Badanie prowadzone u pacjentów z bólem nowotworowym

KF5503/15

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone z odstawieniem leku, kontrolowane związkiem aktywnym oraz placebo, podwójnie zaślepione badanie III fazy, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności podawanego doustnie preparatu CG 5503 PR u pacjentów z przewlekłym bólem nowotworowym o nasileniu umiarkowanym i dużym. Rekrutacja trwa.

KF5503/52

Otwarte, jednoramienne badanie III fazy z Tapentadolem o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów, którzy ukończyli badanie KF5503/15. Rekrutacja trwa.

A4091003

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne II fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Tanezumab jako leczenia dodatkowego u pacjentów przyjmujących opioidy z powodu bólu wywołanego przerzutami do kości. Rekrutacja trwa.

A4091029

Otwarte badanie drugiej fazy, rozszerzenie badania Tanemuzabu w celu oszacowania bezpieczeństwa jego stosowania u pacjentów z bólem związanym z przerzutami nowotworowymi do kości. Badanie przeznaczone dla pacjentów, którzy ukończyli badanie A4091003. Rekrutacja trwa.

Badanie prowadzone u pacjentów z bólem nienowotworowym

KF5503/58

Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji Tapentadolu PR w porównaniu ze skojarzeniem Tapentadolu PR i Pregabaliny u pacjentów z ciężkim, przewlekłym bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej z komponentem bólu neuropatycznego. Rekrutacja trwa.

SMR/0211OBD-1033

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Lubiprostone u pacjentów z dysfunkcją jelit spowodowaną stosowaniem opioidów. Rekrutacja wkrótce.

Pacjenci zainteresowani wzięciem udziału w badaniu proszeni są o kontakt z p. Anitą Kątną-Grzesiak

tel. 52 320 61 85 / mail: a.katna@domsueryder.org.pl

1 530 odwiedzin