Psychoneurologia

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego to pierwsza w regionie jednostka medyczna zajmująca się całościowo problemami neurologicznymi i psychicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego (głównie schorzeniami neurozwyrodnieniowymi jak choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy`ego, otępienia czołowo-skroniowe, otępienia naczyniopochodne, choroba Parkinsona i inne schorzenia pozapiramidowe). Zajmujemy się także leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym takich jak depresje, zaburzenia zachowania, psychozy.

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

fot. M. Buńkowska

Ogromną zaletą powstałego Centrum jest jego kompleksowość – w jednym miejscu działają zintegrowane zespoły diagnozujące i leczące choroby wieku podeszłego. Pacjentom z zaburzeniami pamięci oferowana jest wielokierunkowa rehabilitacja funkcji poznawczych (ambulatoryjna oraz w ramach oddziału dziennego) natomiast chorym z zaburzeniami aktywności ruchowej proponujemy treningi rehabilitacji ruchowej. Opiekunowie chorych z problemami psychogeriatrycznymi mogą zasięgnąć też porad edukacyjnych oraz uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia.

Centrum działa jako ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny. U pacjentów zgłaszających się do leczenia po raz pierwszy przeprowadzana jest niezbędna diagnostyka i stawiane jest rozpoznanie oraz wdrażane leczenie. Po ustaleniu metod terapii pacjenci otrzymują informację dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określającą dalsze postępowanie lecznicze. Ustalane są też terminy wizyt kontrolnych odbywających się co kilka miesięcy.

Proces diagnostyki i leczenia prowadzony jest w sposób zintegrowany i ciągły. Pacjent jest oceniany zarówno od strony psychicznej jak i somatycznej. Mamy możliwość zlecania wszelkich badań dodatkowych (laboratoryjnych, elektrofizjologicznych i obrazowych). Oferujemy opiekę ambulatoryjną, dzienną i środowiskową. Pacjentami zajmuje się personel mający wieloletnie doświadczenie w opiece nad chorobami wieku podeszłego. Są to:

 • neurolodzy zajmujący się zaburzeniami pamięci,
 • neurolodzy zajmujący się schorzeniami pozapiramidowymi,
 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • pielęgniarki,
 • terapeuci zajęciowi,
 • terapeuci środowiskowi,
 • rehabilitanci,
 • pracownik socjalny

W strukturze Centrum znajdują się: Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego, Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci, Dzienny Oddział Psychiatryczny Geriatryczny, Zespół Leczenia Środowiskowego w psychogeriatrii oraz Ośrodek Alzheimerowski. Mogą tu uzyskać pomoc osoby, które zauważyły u siebie niepokojące dolegliwości oraz te, u których choroba została już zdiagnozowana. Centrum działa na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego porady udzielane są bezpłatnie dla osób ubezpieczonych. Aby zarejestrować się należy mieć skierowanie do właściwej poradni od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Należy przedstawić także aktualny dokument ubezpieczenia.

Poza działalnością medyczno-usługową w Centrum prowadzone są także badania własne i zlecone dotyczące schorzeń neuro- i psychogeriatrycznych. Pracownicy należą do wielu organizacji naukowych i fachowych zajmujących się problematyką dotyczącą naszych pacjentów. Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i leczniczymi w regionie kujawsko-pomorskim. Kadra lekarska, psychologiczna, pielęgniarska i terapeutyczna kształcąca się w naszym regionie odbywa tu szkolenia i staże fakultatywne. Zespół Centrum publikuje prace naukowe i popularnonaukowe służące pogłębianiu wiedzy w dziedzinie schorzeń układu nerwowego.

Wróć do góry icon-up

Ośrodek Alzheimerowski udzielający porad płatnych

Nasze usługi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety jesteśmy bardzo ograniczeni przez kontrakt z płatnikiem. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i rozumiejąc utrudnienia w dostępie umożliwiamy także odpłatne korzystanie z tych usług. Porady udzielane są w Ośrodku Alzheimerowskim znajdującym się w strukturze Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego.

Dostępne są następujące formy porad:

1. Jednodniowy pakiet diagnostyczny zaburzeń pamięci.

Możliwość zarejestrowania mają wszyscy pacjenci, którzy nie byli dotąd leczeni w tutejszej poardni i nie mają ustalonego rozpoznania oraz wdrożonego przez nas leczenia.

Jest to kompleksowa porada udzielana przez lekarza, psycholga i pielęgniarkę, trwająca około 3 godzin na która składają się:

a) Pielęgniarsko-lekarska porada diagnostyczna

 • wywiad pielęgniarski i badanie wstępne
 • wywiad i badanie lekarskie
 • ocena wyników dostarczonych badań
 • ustalenie planu diagnostycznego

b) Psychologiczna porada diagnostyczna

 • wywiad psychologiczny
 • ocena zaburzeń pamięci
 • edukacja dotycząca postępowania w chorobie
 • zalecenia dotyczące ćwiczenia pamięci

c) Lekarska porada diagnostyczna podsumowująca

 • postawienie rozpoznania klinicznego
 • postawienie rozpoznania klinicznego
 • zalecenia farmakologiczne i pozafarmakologiczne
 • zlecenie dodatkowych badań diagnostycznych
 • ustalenie planu leczenia

Do pakietu dołączamy zestaw ćwiczeń poznawczych adekwatny do potrzeb pacjenta oraz poradnik o zaburzeniach pamięci zawierający praktyczne informacje o chorobach i problemach pacjentów.

2. Kontrolne porady lekarskie

Możliwość zarejestrowania się mają wszyscy pacjenci z ustaloną w naszym ośrodku rozpoznaniem oraz wdrożonym leczeniem.

3. Kontrolne porady psychologiczne

Realizowane zarówno na zlecenie lekarza jak i na prośbę pacjentów lub opiekunów. W trakcie porad wykonujemy:

 • kontrolne badania oceniające zaburzenia pamięci
 • edukację psychologiczną dla pacjentów i opiekunów dotyczącą postępowania w chorobie
 • zalecenia dotyczące ćwiczenia pamięci z wydaniem materiałów do pracy domowej
 • porady wspierające opiekunów

4. Indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych

Ćwiczenia przeprowadzane z psychologiem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Terminy i cennik porad dostępne są w rejestracji naszej poradni.

Badania zlecane w ramach skierowań z Ośrodka Alzheimerowskiego są badaniami opłacanymi przez pacjentów. Możecie Państwo skorzystać z preferencyjnych cen na płatne badania neuoobrazowe (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego głowy) w pracowni Voxel w Szpitalu MSWiA przy ul Markwarta 4-6 w Bydgoszczy, tel.52/363-61-10

W planach poszerzenia działalności Ośrodka Alzheimerowskiego jest wprowadzenie wysokospecjalistycznej diagnostyki otępień opartej o biomarkery rozpoznania choroby Alzheimera (w tym ocenę specyficznych białek w płynie mózgowo-rdzeniowym).

Wróć do góry icon-up

Centrum Parkinsonowskie udzielające porad płatnych

Lekarze pracujący w Centrum Parkinsonowskim zapewniają kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami układu pozapiramidowego.

Chorym z trudnościami w poruszaniu oferowane są także instruktażowe zajęcia rehabilitacyjne.

Co może niepokoić?

Warto zwrócić uwagę, że objawy choroby Parkinsona pojawiają się podstępnie i narastają stopniowo w ciągu lat. Najbardziej typowymi objawami we wczesnym stadium choroby są: pogorszenie sprawności ruchowej (niezgrabność ruchów z towarzyszącym uczuciem sztywności mięśni, narastające trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności np. zapinanie guzików, przygotowywanie posiłków, zmiana charakteru pisma), drżenie (początkowo dyskretne, spoczynkowe, najczęściej jednostronne, obejmujące głównie palce i dłonie), spowolnienie psychoruchowe (wolniejsze wykonywanie wszystkich czynności, trudności z szybkim odpowiadaniem na pytaniu i formułowaniem myśli), sztywność mięśni (wzmożone napięcie mięśni wymusza charakterystyczną pochyloną sylwetkę i chód drobnymi krokami).

Chorzy niekiedy wiążą powyższe objawy ze zmianami reumatycznymi lub po prostu ze starszym wiekiem. Warto jednak w takiej sytuacji skonsultować się ze specjalistą.

Kto choruje na chorobę Parkinsona?

Choroba ta spotyka zarówno kobiety i mężczyzn. Najczęściej chorują osoby pomiędzy 50-tym a 70-tym rokiem życia. Jednak rozpiętość pojawienia się pierwszych objawów choroby jest znacznie większa i sięga od 30 do 80 roku życia.

W innych schorzeniach pozapiramidowych występują też odmienne objawy, np.:
nieskoordynowane, trudne do opanowania, nagłe ruchy kończyn czy grup mięśniowych, niezależne od woli skurcze mięśni.

Na czym polega badanie?

Chory po zgłoszeniu się do poradni jest badany przez lekarza, stawiane jest wstępne rozpoznanie, chorego kieruje się na konieczne badania diagnostyczne (badanie obrazowe mózgu, badania krwi i inne – badania zlecane są indywidualnie u chorego według potrzeby).

Pacjenci i opiekunowie mogą też uzyskać rehabilitacyjne porady edukacyjne.
Poradnictwo takie odbywa się cyklicznie i obejmuje ocenę możliwości ruchowej pacjenta, edukację opiekuna w zakresie utrzymania i poprawy sprawności ruchowej oraz okresową kontrolę postępów leczenia.

W celu uzyskania porady nie jest wymagane skierowanie

Porady udzielane przez lekarzy specjalistów neurologów są płatne. Terminy i cennik porad dostępne są w rejestracji naszej poradni.

Badania zlecane w ramach skierowań z Centrum Parkinsonowskiego są badaniami opłacanymi przez pacjentów. Możecie Państwo skorzystać z preferencyjnych cen na płatne badania neuroobrazowe (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego głowy) w pracowni Voxel w Szpitalu MSWiA
przy ul. Markwarta 4-6 w Bydgoszczy, tel.52/363-61-10.

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci

Do poradni zgłaszać się mogą pacjenci, których zaniepokoiły objawy związane z ubytkiem pamięci. Nawet jeśli pacjent bagatelizuje objawy a jego otoczenie widzi konieczność porady wskazane jest zmotywowanie pacjenta do zgłoszenia się. Zajmujemy się także pacjentami z innymi zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego (depresje, zaburzenia nastroju, zachowania psychotyczne).

Co może niepokoić?

Trzeba pamiętać, że objawy zespołów otępiennych narastają powoli. Początkowo są podstępnie niewielkie i nie niepokoją chorych ani ich rodzin. Natomiast właśnie wówczas najlepsze efekty odnosi wdrożenie leczenia.

Pierwszymi objawami choroby są: trudności w przyswajaniu nowych informacji (np. zapominanie treści odbytej niedawno rozmowy i stały pytanie o to samo), trudności w orientacji w czasie (określaniu bieżącej daty, pory roku, dnia tygodnia itp.) i miejscu (początkowo chory gubi się tylko w nowych miejscach, ma trudności w wyjazdach do miasta, posługiwaniu się środkami komunikacji miejskiej), “gubienie” rzeczy (nie wiem gdzie są moje dokumenty, pieniądze, klucze czy okulary, pewnie ktoś je przełożył), unikanie wcześniej lubianych czynności z powodu trudności w ich wykonywaniu (narastająca apatia i zanik zainteresowań). W zaawansowanej fazie otępienia pojawiają się liczne zaburzenia zachowania, objawy psychotyczne oraz narasta uzależnienie chorych od opiekunów.

Istotne jest zrozumienie, że w każdej fazie choroby można pomóc choremu i jego opiekunom. Farmakoterapia oraz inne formy leczenia przynoszą z reguły zadowalające skutki. W każdej fazie może pojawić się depresja. Smutek, przygnębienie, izolacja od otoczenia, płaczliwość, nadmierna łatwość denerwowania się (drażliwość) które pojawiają się po 50 roku życia mogą sugerować depresję o późnym początku. Zdarza się, że inicjuje ona zaburzenia pamięci skutkujące otępieniem.

Kto choruje na choroby otępienne? Najczęściej osoby po 60-tym roku życia, nieco częściej kobiety. Przyjmuje się, że na choroby otępienne choruje ok. 1% populacji ogólnej. Zdarza się, że choroby występują wśród wielu członków rodziny i w wielu jej pokoleniach. Wówczas początek choroby bywa wcześniejszy. Wcześniej rozpoczynają się też objawy otępień innych niż choroba Alzheimera.

Na czym polega badanie?

Po zgłoszeniu się do poradni chory jest badany przez pielęgniarkę, lekarza i psychologa (zbierany jest wywiad od pacjenta i opiekuna, przeprowadzane jest badanie pacjenta, przeprowadzane są testowe badania w celu oceny nasilenia zaburzeń pamięci i zaburzeń psychicznych), ustalamy plan wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych (neuroobrazowych i badań krwi) oraz włączamy leczenie.

W naszej poradni udzielane są także porady wspierające i edukacyjne dla opiekunów chorych z zaburzeniami pamięci. Psycholodzy informują na nich jak postępować wobec podopiecznego oraz jak opiekun może radzić sobie ze swoim zmęczeniem. Porady odbywają się w grupach i indywidulanie. Pacjenci i opiekunowie mogą też uzyskać rehabilitacyjne porady edukacyjne, których celem jest nauka możliwości sprawdzenia i poprawy sprawności ruchowej pacjentów.

Wszystkie rodzaje porad udzielane są w terminach wyznaczonych podczas rejestracji. Pacjenci i opiekunowie umawiani są na konkretne dni i godziny. Staramy się przestrzegać terminów przyjęć i o to samo zwracamy się do Naszych Podopiecznych.

Kto może się leczyć w naszej poradni?

Zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia leczymy chorych po 60 roku życia. Osoby młodsze przyjmujemy w uzasadnionych przypadkach jeśli mają skierowanie do naszej poradni od lekarza specjalisty (psychiatry lub neurologa). Nasza działalność jest ograniczona limitami kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stąd oczekiwanie na poradę może być wydłużone. Czas oczekiwania na porady jest określany na podstawie zasad prowadzenia list kolejkowych.

Wróć do góry icon-up

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

fot. Magda Golec

Zakres świadczeń.

Oddział Dzienny, działający w ramach Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oferuje kilkutygodniowe turnusy pobytu dziennego dla pacjentów z otępieniem w celu treningu funkcji poznawczych. W tym czasie pacjenci przebywający w Oddziale korzystają z terapii zajęciowej, poznawczo-behawioralnej, wspierającej, zorientowanej głównie na trening funkcji poznawczych.

Rodzaje i formy proponowanych zajęć:

 • gimnastyka poranna
 • indywidualna rehabilitacja ruchowa
 • trening procesów poznawczych
 • zajęcia wyzwalające ekspresję, pomagające w samookreślaniu, sygnalizowaniu potrzeb
 • arteterapia
 • praca z masą plastyczną
 • biblioterapia
 • zajęcia kulturalno-oświatowe połączone z elementami muzyko i choreoterapii
 • zajęcia relaksacyjne, wyciszające

Celem tych zajęć jest maksymalne, możliwe opóźnienie ograniczeń funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym powstających wskutek postępowania choroby, likwidacja izolacji społecznej chorych z otępieniem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

fot. Magda Golec

Równolegle prowadzony jest proces diagnostyczno-terapeutyczny, trening funkcji poznawczych indywidualnie z psychologiem, psychoedukacja dla opiekunów i rodzin pacjentów. Chorzy mający problemy wynikające z zaburzeń ruchowych biorą udział w grupowych oraz indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest także przyjmowanie pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, w tym głównie z depresją. W oddziale do dyspozycji pacjentów są: lekarze specjaliści psychiatrzy, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, psycholodzy kliniczni, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, rehabilitanci, konsultujący sopecjalista neurolog.

Do Oddziału kierowani są pacjenci będący pod opieką Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, stąd w celu ewentualnego przyjęcia na Oddział Dzienny należy zarejestrować pacjenta do Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci.

Wróć do góry icon-up

Zespół Leczenia Środowiskowego w Psychogeriatrii

Zespół Leczenia Środowiskowego w Psychogeriatrii jest jednostką utworzoną od stycznia 2008 roku w celu zapewnienia ciągłości opieki dla pacjentów psychogeriatrycznych. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, pielęgniarki, psycholog, terapeutki środowiskowe.

W przypadku stwierdzenia wskazań psychiatrycznych do leczenia środowiskowego (w miejscu przebywania pacjenta) chorzy kwalifikowani są do takiej formy leczenia. Warunkiem roztoczenia opieki środowiskowej jest zgoda pacjenta oraz współpraca z opiekunem.

Wskazania do tej formy leczenia zostały określone w zaleceniach konsultanta krajowego ds psychiatrii dotyczących opieki czynnej. Należą do nich objawy psychiatryczne uniemożliwiające wizytę ambulatoryjną w Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci przy stwierdzeniu wskazań do wdrożenia leczenia i braku wskazań do leczenia wbrew woli pacjenta. Są to: nasilone zaburzenia zachowania, nasilone objawy psychotyczne, nasilona apatia, znaczny poziom lęku, zaburzenia krytycyzmu.

Odrębnym celem skierowania do leczenia w Zespole mogą być problemy środowiskowe (pacjent z opiekunem wymagającym edukacji, niedostateczność opieki nad pacjentem pomimo starań otoczenia, głębokie otępienie w ustabilizowanym stanie psychicznym).

Zespół nie podejmuje się opieki przy braku współpracy ze strony opiekunów pacjenta (nie spełniamy roli opieki socjalnej).

Kwalifikacja pacjenta

Chory powinien posiadać skierowanie do zespołu wystawione przez lekarza Poradni Psychogeriatrycznej z określeniem celu i wskazań do objęcia leczeniem. Opiekun chorego jest umawiany na wizytę kwalifikacyjną przez pielęgniarkę lub lekarza. Kwalifikacji dokonuje Zespół. Po zakwalifikowaniu pacjenta do objęcia opieką ustalana jest z opiekunem data wizyty domowej. Plan kolejnych wizyt ustalany indywidualnie.

Cel leczenia

Celem opieki w zespole jest zaspokojenie możliwych do zrealizowania potrzeb pacjenta i opiekuna, stabilizacja stanu psychicznego pacjenta i (o ile jest to możliwe) przekazanie do dalszego leczenia w ambulatorium psychogeriatrycznym.