Psychoneurologia

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego to pierwsza w regionie jednostka medyczna zajmująca się całościowo problemami neurologicznymi i psychicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego (głównie schorzeniami neurozwyrodnieniowymi jak choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy`ego, otępienia czołowo-skroniowe, otępienia naczyniopochodne, choroba Parkinsona i inne schorzenia pozapiramidowe). Zajmujemy się także leczeniem zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym takich jak depresje, zaburzenia zachowania, psychozy.

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

fot. M. Buńkowska

Ogromną zaletą powstałego Centrum jest jego kompleksowość – w jednym miejscu działają zintegrowane zespoły diagnozujące i leczące choroby wieku podeszłego. Pacjentom z zaburzeniami pamięci oferowana jest wielokierunkowa rehabilitacja funkcji poznawczych (ambulatoryjna oraz w ramach oddziału dziennego) natomiast chorym z zaburzeniami aktywności ruchowej proponujemy treningi rehabilitacji ruchowej. Opiekunowie chorych z problemami psychogeriatrycznymi mogą zasięgnąć też porad edukacyjnych oraz uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia.

Centrum działa jako ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny. U pacjentów zgłaszających się do leczenia po raz pierwszy przeprowadzana jest niezbędna diagnostyka i stawiane jest rozpoznanie oraz wdrażane leczenie. Po ustaleniu metod terapii pacjenci otrzymują informację dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej określającą dalsze postępowanie lecznicze. Ustalane są też terminy wizyt kontrolnych odbywających się co kilka miesięcy.

Proces diagnostyki i leczenia prowadzony jest w sposób zintegrowany i ciągły. Pacjent jest oceniany zarówno od strony psychicznej jak i somatycznej. Mamy możliwość zlecania wszelkich badań dodatkowych (laboratoryjnych, elektrofizjologicznych i obrazowych). Oferujemy opiekę ambulatoryjną, dzienną i środowiskową. Pacjentami zajmuje się personel mający wieloletnie doświadczenie w opiece nad chorobami wieku podeszłego. Są to:

  • neurolodzy zajmujący się zaburzeniami pamięci,
  • neurolodzy zajmujący się schorzeniami pozapiramidowymi,
  • psychiatrzy,
  • psycholodzy,
  • pielęgniarki,
  • terapeuci zajęciowi,
  • terapeuci środowiskowi,
  • rehabilitanci,
  • pracownik socjalny

W strukturze Centrum znajdują się: Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego, Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci, Dzienny Oddział Psychiatryczny Geriatryczny, Zespół Leczenia Środowiskowego w psychogeriatrii oraz Ośrodek Alzheimerowski. Mogą tu uzyskać pomoc osoby, które zauważyły u siebie niepokojące dolegliwości oraz te, u których choroba została już zdiagnozowana. Centrum działa na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego porady udzielane są bezpłatnie dla osób ubezpieczonych. Aby zarejestrować się należy mieć skierowanie do właściwej poradni od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Należy przedstawić także aktualny dokument ubezpieczenia.

Poza działalnością medyczno-usługową w Centrum prowadzone są także badania własne i zlecone dotyczące schorzeń neuro- i psychogeriatrycznych. Pracownicy należą do wielu organizacji naukowych i fachowych zajmujących się problematyką dotyczącą naszych pacjentów. Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i leczniczymi w regionie kujawsko-pomorskim. Kadra lekarska, psychologiczna, pielęgniarska i terapeutyczna kształcąca się w naszym regionie odbywa tu szkolenia i staże fakultatywne. Zespół Centrum publikuje prace naukowe i popularnonaukowe służące pogłębianiu wiedzy w dziedzinie schorzeń układu nerwowego.