DDOM

Dokumenty dla Pacjenta dostępne są tutaj

pasek_ue

 

 

Pallmed sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Sue Ryder oraz z Intermed Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VII Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych. Okres realizacji trwa od 01.03.2019r. do 30.06.2021 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte niesamodzielni mieszkańcy (dorośli i dzieci), którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunowie z subregionu bydgoskiego (powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, m. Bydgoszcz). Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących, w rozumieniu KC, pracujących lub uczących się na terenie subregionu.

 

 

Celem projektu jest: rozwój systemu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi i ciężko chorymi zarówno dorosłymi jak

i dziećmi w środowisku lokalnym oraz poprawa dostępu do limitowanych usług/świadczeń zdrowotnych długoterminowych i paliatywnych poprzez utworzenie 3 DDOM oraz miejsc świadczenia domowej opieki medycznej dla 779 osób zamieszkałych na terenie subregionu bydgoskiego do 30.06.2021 r.

 

Planowane efekty realizacji projektu: utworzenie 3 DDOM oraz 45 miejsc dla 150 uczestników w Bydgoszczy, Tucholi oraz Świeciu, udzielenie wsparcia o charakterze systemu domowej opieki medycznej dla 779 pacjentów, zrealizowanie 63 998 wizyt domowych, działania edukacyjne w zakresie sprawowania opieki nad osobą chorą dla 400 opiekunów osób niesamodzielnych, planowany odsetek osób korzystających z usług Dziennego Domu Opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domy opieki medycznej – 90%, planowana liczba wspartych miejsc świadczenia usług zdrowotnych po zakończeniu projektu – 75, planowana liczba miejsc świadczenia usług pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej po zakończeniu projektu – 10.

 

Wartość projektu: 8 279 877, 10

Dofinansowanie projektu z UE: 7 451 889,39  zł 

Biuro projektu: al. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz