DDOM

Dokumenty dla Pacjenta dostępne są tutaj

pasek_ue

 

Wartość projektu. Koszt całkowity projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8 272 558,80 PLN. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 7 451 889,39PLN

 

Planowane efekty projektu :

 • Planowana liczba pacjentów objętych opieką i leczeniem – 150

Efekt projektu – 91 osób

 • Planowana liczba osób powyżej 65 roku życia, objętych opieką w ramach programu – 76 osób

Efekt projektu – 79 osób

 • Planowany odsetek osób korzystających z usług Dziennego Domu Opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki – 90%

Efekt projektu – 100%

 • Planowana liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niezależnymi – 1

Efekt projektu – 1

 

1. Adres korespondencyjny: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 19

2. Zgłaszając Pacjenta, (telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie), należy przygotować:

a) Imię, Nazwisko

b) Adres zamieszkania

c) PESEL

d) Numer potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (emerytura, renta), NIP zakładu pracy, w przypadku osób zatrudnionych, decyzja właściwego organu (WUP, MOPS, Wójt, Burmistrz), w przypadku osób posiadających ubezpieczenie z tytułu innych świadczeń.

e) Dokumentacja medyczna z ostatnich pobytów w szpitalu i/lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej Pallmed sp. z o.o. w Bydgoszczy realizuje projekt pod nazwą:„Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020Informacja dotycząca możliwości dalszego korzystania ze wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w okresie trwałości realizacji projektu
 • Pallmed sp. z o.o. informuje iż zgodnie z założeniami wniosku realizacja projektu DDOM Dzienny Dom Opieki Medycznej z dniem 31.12.2020r. dobiegła końca, w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu pobytu podopiecznych w Dziennych Domach Opieki Medycznej w Bydgoszczy, Świeciu i Tucholi.
 • Kryterium przyjęcia oraz tryb kierowania pacjentów pozostają aktualne. Do DDOM przyjęte będą osoby niesamodzielne, bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W DDOM przebywać może maksymalnie 15 osób. Czas trwania pobytu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Skierowanie do DDOM można uzyskać od lekarza  POZ oraz w przypadku pacjentów po hospitalizacji od lekarza prowadzącego w szpitalu.
 • Informujemy iż mimo zakończenia realizacji projektu zapewniamy gotowość do dalszego przyjmowania podopiecznych od dnia 01.01.2021r. W okresie trwałości rezultatów projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy zebraniu minimum 15 osób chętnych). W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej w warunkach domowych można skorzystać ze specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, opiekuńczej oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Osoby korzystające ze świadczeń w razie braku własnego transportu, w uzasadnionych przypadkach będą przewożone i odwożone zorganizowanym transportem oraz będą zapewnione posiłki w trakcie dziennego pobytu.
 • Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła. W związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od 01.01.2021r. usługi DDOM będą świadczone odpłatne.
 • W związku z faktem, iż w okresie trwałości projektu od dnia 01.01.2021r. zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego projektu (szczegóły wsparcia w zakładce DDOM). Koszt odpłatnego pobytu skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z projektu bez dodawania zysku dla Pallmed sp. z o.o. za świadczenie tej usługi.
 • Według danych projektowych średniomiesięczny koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano na podstawie pełnego zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM określonego przez Ministerstwo Zdrowia. Przy założeniu pełnego obłożenia 15 miejsc koszt osobodnia pobytu 1 podopiecznego wynosić będzie 166 zł. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM. W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat to różnica zostanie pacjentom zwrócona.
 • DDOM funkcjonować będzie nadal we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 w
 • Bydgoszczy ul. Babia Wieś 20 tel. 52 3290095 wew. 4
 • w Świeciu ul. Hallera 5A  tel. 537246772
 • w Tucholi ul. Bydgoska 7  tel. 537246771Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki MedycznejSzczegółowe informacje tel. 52 3290095 wew. 8