Modernizacja Domu Sue Ryder

logo: FE, UE, wojewodztwo

 

Informacje o projekcie

Tytuł: „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń Hospicjum domowego
i Hospicjum domowego dla dzieci oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
przy ul. Roentgena 3”
Nr projektu: RPKP.06.01.01-04/0098/17
Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie 6.1.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent: Pallmed sp. z o.o., 85-796 Bydgoszcz, ul. Roentgena 3
Kwalifikowalność wydatków: od 28 lutego 2018r. do 31 października 2020r.
Realizacja rzeczowa projektu: od 28 lutego 2018r. do 31 października 2020r.
Podpisanie umowy: 5 kwietnia 2019r.

 

Wartość projektu: 9 236 353,41 PLN
Finansowanie projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 621 242,47 PLN,
Środki własne: 3 615 110,94 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej, poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie NZOZ Sue Ryder w Bydgoszczy.

 

Zakres przedmiotowy projektu:
1. roboty budowlane w zakresie modernizacji i przebudowy
2. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego

 

Beneficjent, realizując projekt pn. „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń hospicjum domowego i Hospicjum domowego dla dzieci oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3” przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej w NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, oraz zapewnienia mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie.