Modernizacja Domu Sue Ryder

 

baner

Informacje o projekcie

Tytuł:

Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń Hospicjum domowego
i Hospicjum domowego dla dzieci oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy

przy ul. Roentgena 3”

Nr projektu:

RPKP.06.01.01-04/0098/17

Oś priorytetowa 6 :

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.1 :

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie 6.1.1 :

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat :

Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucja

Zarządzająca:

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Beneficjent:

Pallmed sp. z o.o., 85-796 Bydgoszcz, ul. Roentgena 3

Kwalifikowalność wydatków:

 

od 28 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r.

Realizacja rzeczowa projektu:

 

od 28 lutego 2018 r. do 31 października 2020 r.

Podpisanie umowy:

Wartość projektu:

5 kwietnia 2019 r.

 

6 721 003,41PLN

Finansowanie projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 153 754,57 PLN,

Środki własne: 657 762,73 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej, poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie NZOZ Sue Ryder w Bydgoszczy.

Zakres przedmiotowy projektu:

1. roboty budowlane w zakresie modernizacji i przebudowy

2. zakup sprzętu i wyposażenia medycznego

Beneficjent, realizując projekt pn. „Przebudowa (modernizacja) Oddziału Medycyny Paliatywnej, pomieszczeń hospicjum domowego i Hospicjum domowego dla dzieci oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3” przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej w NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, oraz zapewnienia mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego specjalistycznych usług medycznych na wysokim poziomie.

W ramach umowy „zaprojektuj i wybuduj” wykonana zostanie dokumentacja projektowa, roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, których realizację zaplanowano do końca marca 2020