Zapytanie Ofertowe nr 1/2016/BUD

Zapytanie Ofertowe nr 1/2016/BUD

dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszystkimi wymaganymi Prawem budowlanym i aktualnymi przepisami dokumentami formalnoprawnymi oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Domu Sue Ryder – opieka stacjonarna”.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zapraszamy do składania ofert przy użyciu załączonego formularza ofertowego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: k.janiszewska@domsueryder.org.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko do dnia 31.08.2016 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty.

1 055 odwiedzin